نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده از گرنت آزمایشگاهی

استفاده از گرنت آزمایشگاهی


استفاده از گرنت آزمایشگاهی

آن دسته از اساتید، دانشجویان و محققینی که دارای اعتبار (گرنت) آزمایشگاهی می‌باشند می‌توانند جهت پرداخت هزینه آنالیزهای خود به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر از این گرنت استفاده نمایند. متقاضی می تواند با تکمیل فرم  مربوطه درخواست خود را اعلام نماید.

فرم استفاده از گرنت آزمایشگاهی