معرفی مرکز

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر جهت ساماندهی تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی از نظر سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی، شورای آزمایشگاه مرکزی (زیر مجموعه ریاست دانشگاه) در آذرماه 1394 تشکیل گردید.

دانشگاه کوثر در جهت رفع نیاز های آزمایشگاهی محققین کشور با بهره مندی از امکانات دستگاهی مناسب و کارشناسان مجرب، آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به کلیه پژوهشگران و محققین دانشگاه ها، مراکز آنوزش عالی، نهادها، سازمان ها و صنایع مختلف سراسر کشور می باشد. این مجموعه آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.