آون خلاء

کاربرد:

  1. پروراندن و کاهش دادن وزن مولکولی پلیمرها
  2. بدست آوردن یک ترکیب خشک خالص از یک حل شونده یا پودر خیس یا رزین و سایر ترکیب ها
  3. جداکردن حلال و حل شونده بدون نیلز به خشک کردن یکی از فاز ها
  4. جلوگیری از ورود اکسیژن در هنگام خشک کردن مواد جامد

خدمات قابل ارائه:

  1. خالص سازی (تبخیر محصولات جانبی، ایزومر، آغازگرهای واکنش نداده و مواد واسط) خشک کردن نمونه های قابل انفجار در دمای بالا.
  2. خشک کردن یا تبخیر حلال با نقطه جوش بالا